Πρακτικός Οδηγός Θερμοκηπίων - Σύντομος Οδηγός

Πρακτικός Οδηγός Θερμοκηπίων - Σύντομος Οδηγός

Στον οδηγό γίνεται περιγραφή του προγράμματος LIFE και του έργου Adapt2change, με πληροφορίες χρήσιμες για επενδυτές που θέλουν να χρηματοδοτήσουν παρόμοιες εγκαταστάσεις. Περιγράφονται τα θερμοκήπια που κατασκευάστηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνονται επίσης οι διαδικασίες που κρίνονται απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο του έργου/εγκατάστασης. Τέλος, παρουσιάζεται και η αξιολόγηση για την επίπτωση που θα έχει το έργο στο περιβάλλον.

Υπεύθυνος Παραδοτέου: TEI Θεσσαλίας & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συμμετοχή-Συνεισφορά: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Έμμεση Συμμετοχή: ΤΕΙ Πειραιώς, ΙCON