ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Στο σχετικό παραδοτέο γίνεται αναφορά σε ρυθμίσεις σχετικές με τη χρήση νερού, δίνονται στοιχεία αναφορικά με την γεωργικό τομέα και τη σημασία του για την εθνική οικονομία, τις ευκαιρίες και απειλές αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται . Τέλος, προτείνονται πολιτικές και ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην αναμόρφωση της αγροτικής πολιτικής σε συνάρτηση με την ανακύκλωση νερού.

Υπεύθυνος Παραδοτέου: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συμμετοχή-Συνεισφορά: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, TEI Θεσσαλίας

Έμμεση Συμμετοχή: ICON, ΤΕΙ Πειραιώς, ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση