Βιώσιμη χρήση νερού σε θερμοκήπια

Βιώσιμη χρήση νερού σε θερμοκήπια

Το παραδοτέο περιγράφει τη διαδικασία καλλιέργειας φυτών υδροπονικής καλλιέργειας, με τη χρήση φρέσκου και ανακυκλώσιμου νερού που περιέχει θρεπτικές ουσίες. Δίνονται παραδείγματα από τη χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας καλλιέργειας κατά το παρελθόν και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Ακολουθεί η παρουσίαση διαφορετικών συστημάτων για την καλλιέργειας φυτών χωρίς χώμα. Περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος του έργου Αdapt2change, ενώ αναλύονται οι δοκιμές που έγιναν για τη χρήση του νερού και των θρεπτικών συστατικών. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τρόπο ελέγχου της αλμυρότητας του νερού στην καλλιέργειας φυτών χωρίς χώμα (soilless cultivation).

Υπεύθυνος Παραδοτέου: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Συμμετοχή-Συνεισφορά: ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Έμμεση Συμμετοχή: ΤΕΙ Πειραιώς, ICON


Sustainable water use in greenhouses

Επισυναπτώμενα Αρχεία