ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Η θερμογραφική μελέτη έχει σκοπό την εύρεση σφαλμάτων ή/και δυσλειτουργιών του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα θερμοκήπια, καθώς και η διερεύνηση της ορθής λειτουργίας αυτών 3 έτη μετά την λειτουργία τους και έπειτα από 6 καλλιεργητικές περιόδους. Η μελέτη περιλαμβάνει τα σχετικά σκίτσα-αποτελέσματα του θερμογράφου καθώς και τα συμπεράσματα της ανάλυσης τους.


Υπεύθυνος Παραδοτέου: ICON

Συμμετοχή-Συνεισφορά: TEI Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών