Σχέδια Συστημάτων Ανακύκλωσης Νερού και Υδροπονίας

Σχέδια Συστημάτων Ανακύκλωσης Νερού και Υδροπονίας

Τα τέσσερα θερμοκήπια του προγράμματος Adapt2change πρέπει να παρέχουν επαρκή δεδομένα ελέγχου για τη συλλογή και τη διατήρηση του νερού, αλλά και για να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια που απαιτείται για τη συνολική λειτουργία των θερμοκηπίων. Ο σκοπός του συστήματος ανακύκλωσης νερού και υδροπονίας είναι να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση νερού μέσω της εφαρμογής τεχνικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Σε αυτό τον οδηγό περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής του συστήματος.

Υπεύθυνος Παραδοτέου: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών & TEI Θεσσαλίας

Συμμετοχή-Συνεισφορά: ΤΕΙ Πειραιώς, ICON


Water recycling and hydroponic system plans