Δράσεις Προγράμματος

Δράσεις Προγράμματος

Δράση 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Η δράση αυτή θα εξασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες του έργου εκτελούνται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και δημοσιονομικές διατάξεις, τα παραδοτέα του είναι σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής του έργου και των ειδικών στόχων και είναι υψηλής ποιότητας. Επίσης θα συνεισφέρει στην αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εταίρων του έργου. Τα οικονομικά του έργου διαχειρίζονται ορθά. Τα πρακτικά των συναντήσεων και άλλο υλικό που θα διατεθεί σε όλους τους εταίρους μέσω της δικτυακής πύλης του έργου παρασκευάζονται σε εύθετο χρόνο. Οι εκθέσεις προόδου προς την ΕΕ σχετικά με το έργο είναι αποτελεσματικές. Επιπλέον, η δράση θα μετρήσει και θα τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων του έργου έναντι vis-a-vis στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δράση 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΟΝΔΑΔΩΝ

Το έργο προτείνει τη χρήση ενός συστήματος τριών συστημάτων για την ελαχιστοποίηση του νερού και την κατανάλωση της ενέργειας στη γεωργία, με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας, μονάδα ανακύκλωσης νερού (συμπυκνωτή) και τη χρήση θερμοκηπίων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βαθμονομούνται και να προσαρμόζονται σε κάθε τοποθεσία. Για τη γεωθερμική συνιστώσα οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επιλογή της μεθόδου μεταφοράς ενέργειας, την αξιοποίηση του χώρου και τον ορισμό της γεωθερμικής χρήση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για το θερμοκήπιο οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον τύπο του θερμοκηπίου και την επιλογή των υλικών κάλυψης και σχεδιασμού του αυτοματισμού. Τέλος, η μονάδα ανακύκλωσης νερού (συμπυκνωτής) πρέπει να σχεδιαστεί σύμφωνα με το γεωθερμικό σύστημα και τις παραμέτρους του θερμοκηπίου. Για όλον τον εξοπλισμό θα προετοιμαστούν οι κατάλληλες προδιαγραφές και διακηρύξεις.

Η κατασκευή της πρωτότυπης μονάδας απαιτεί την γεωθερμική εγκατάσταση. Η γεωθερμική γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί σε αγροτεμάχιο όπου θα τοποθετηθεί το θερμοκήπιο. Το θερμοκήπιο θα έχει πλήρεις αυτοματοποιημένες και απομακρυσμένες λειτουργίες ελέγχου. Η αυτοματοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές λειτουργίες συν τον έλεγχο της γεωθερμικής εγκατάστασης και τη συνιστώσα της ανακύκλωσης του νερού. Ένας μετεωρολογικός σταθμός θα εγκατασταθεί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος.

Δράση 3: ΔΟΚΙΜΕΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η περίοδος δοκιμών θα εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες που έχουν οριστεί λειτουργούν όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί. Η παραγωγή οπωροκηπευτικών είναι πολύ εύθραυστη και ευαίσθητη. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό ότι θα διεξαχθούν επαρκείς δοκιμές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της αποτυχίας στις προγραμματισμένες προσπάθειες παραγωγής. Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν τις δοκιμές του εξοπλισμού, συντονισμό των λειτουργιών των υποσυστημάτων, εξέταση των περιφερειακών παραγόντων (κλίμα, έδαφος, υδάτινοι πόροι) και έλεγχο του απομακρυσμένου συστήματος ελέγχου. Επίσης, όλες οι διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων γεωθερμικής χρήσης και ανακύκλωσης του νερού θα πρέπει να βαθμονομηθούν.

Λόγω της εύθραυστης φύσης της παραγωγής οπωροκηπευτικών, είναι αναγκαίο να γίνουν δοκιμές του προτεινόμενου συστήματος σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής. Αυτή η δοκιμή εξυπηρετεί διττό σκοπό: από τη μία πλευρά, θα αποδειχθεί η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα των προτεινόμενων πρακτικών (ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας, αν είναι να πεισθεί ένας μεγάλος αριθμός αγροτών να χρησιμοποιήσουν αυτό το πρωτοποριακό σύστημα παραγωγής) και από την άλλη πλευρά, επιτρέπει την εφαρμογή προσαρμογών του προτεινόμενου συστήματος με κριτήριο τις τοπικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της «περιόδου παραγωγής», όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις κρίσιμες παραμέτρους του γεωθερμικού στοιχείου και η ικανότητα του συστήματος για ανακύκλωση και διατήρηση του νερού σε ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα θα συγκεντρώνονται. Επίσης, οι περιβαλλοντικές παράμετροι του συστήματος και τα οφέλη της χρήσης του θα ποσοτικοποιούνται. Επιπλέον, πολλά είδη κηπευτικών θα καλλιεργηθούν. Η καλλιέργεια θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις φορές ανά προϊόν και κατά τη διάρκεια των διαφορετικών εποχών. Ο σκοπός αυτών των επαναλήψεων είναι να αποδειχθεί η σταθερότητα της πρωτότυπης μονάδας στην παραγωγή και η υψηλή παραγωγικότητα της προτεινόμενης γεωργικής μεθόδου. Οι εταίροι θα αποδείξουν την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα.

Δράση 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δράση εκτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας για την προώθηση της ανακύκλωσης και διατήρησης του νερού μέσω διαφήμισης / advertorials, δελτία τύπου, φυλλάδια του έργου, ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδα και ενημερωτικά φυλλάδια. Οι στρατηγικές αυτές θα δημιουργήσουν ισχυρή κάλυψη για το έργο για την επίτευξη των αντίστοιχων ομάδων-στόχων και την εξασφάλιση των αποτελεσμάτων του έργου και των παραδοτέων ούτως ώστε να αναπαραχθούν από κοινού με τις ομάδες-στόχους και τους τελικούς δικαιούχους. Επιπλέον, οι εταίροι θα συμμετάσχουν επίσης σε παρόμοιες εκδηλώσεις επικοινωνίας του έργου (συνέδρια / έκθεσεις / σεμινάρια) για την προώθηση του έργου και τη δημιουργία επαφών με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επίδειξη των πρωτοτύπων μονάδων στους δυνητικούς χρήστες είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος επικοινωνίας προς τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η επίδειξη θα βοηθήσει τους νέους χρήστες να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διατήρησης του νερού και της υψηλής ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά ακόμα δεν είναι γνωστό οι υποχρεώσεις και τα οφέλη από την εφαρμογή της ΚΑΠ.

Δράση 5: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι να διασφαλιστεί ότι η πρόοδος του έργου και τα αποτελέσματα θα διαδίδονται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα για την τόνωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού στη γεωργία μετά το τέλος του έργου. Ιδιαίτερα στοχεύει στους ενδιαφερόμενους που επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την κοινή υιοθέτηση της Αγροτικής Πολιτικής. Όλοι οι εταίροι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη δράση.

Δράση 6: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Το σχέδιο επικοινωνίας του έργου μετά τη λήξη του "After-LIFE Communication Plan" θα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της τελικής έκθεσης, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς το ΤΕΙ Θεσσαλίας και οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι του σχεδίου του έργου θα συνεχίσουν τη διάδοση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μετά τη λήξη αυτού.