Περιγραφή Προγράμματος

Περιγραφή Προγράμματος

Ακρωνύμιο Προγράμματος: Adapt2Change
Πλήρης Τίτλος Προγράμματος: Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους
Συμφωνία επιχορήγησης: LIFE09 ENV/GR/000296

LIFE+

Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση

Ο γενικός στόχος του έργου είναι:

Να αποδείξει την ικανότητα προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και την περιορισμένη παροχή νερού.

Σκοπός του έργου:

Η λειψυδρία και η ρύπανση των υδάτων είναι μια απειλή για το περιβάλλον που επηρεάζουν μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να αυξήσει την έλλειψη νερού. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση για την ελαχιστοποίηση της ζήτησης του νερού στον γεωργικό τομέα και τη μείωση της ζήτησης ενέργειας και τη διάχυση της ρύπανση από τη γεωργία. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ, επειδή βασίζεται σε αβαθή γεωθερμική ενέργεια η οποία είναι άφθονη παντού. Το πρόγραμμα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τα μέσα για την καταπολέμηση της έλλειψη νερού με βιώσιμο τρόπο, εξαασφαλίζοντας τη γεωργική παραγωγή.

Οι στόχοι του έργου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Να ελαχιστοποιήσει τη χρήση φρέσκου νερού για τη γεωργική παραγωγή και να εισαγάγει μέθοδους ανακύκλωσης νερού σε ένα κλειστό σύστημα θερμοκηπίου.
 • Να δείξει πως η αβαθή γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία ανακύκλωσης του νερού.
 • Να εισαγάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο γεωργικό τομέα.
 • Να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης για την αυτοματοποίηση και τη μεγιστοποίηση της παραγωγής θερμοκηπίου.
 • Να συμμορφωθεί με τη μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ με:
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαίων γεωργών ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη έλλειψη νερού, τις τιμές των καυσίμων και τον εξωτερικό ανταγωνισμό.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών περιοχών.
  • Διατήρηση του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της αγροτικής κληρονομιάς της Ευρώπης.
  • Αξιολόγηση των ευρημάτων του έργου σχετικά με την ανακύκλωση του νερού στη γεωργία στην εθνική γεωργική πολιτική. (Ελλάδα - Κύπρος)
 • Ελαχιστοποίηση απαίτησης γης για τη γεωργία.
 • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας.
 • Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και παροχή βοήθειας στους αγρότες ώστε να συμμορφωθούν με τους τρέχοντες και τους επερχόμενες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
 • Προσαρμογή των γεωργικών πρακτικών παραγωγής για τους περιορισμούς και τις ευκαιρίες του μεταβαλλόμενου κλίματος.
 • Προσαρμογή σε επίπεδο αγροκτήματος
 • Προσαρμογή σε επίπεδο τομέα
 • Επίδειξη ενός συστήματος παραγωγής κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών
 • Να παρέχει στους παραγωγούς ένα απομακρυσμένο σύστημα υποστήριξης.

Η κοινοπραξία Adapt2Change αποτελείται από 5 εταίρους από 2 κράτη μέλη της ΕΕ. Περιλαμβάνει 3 Πανεπιστήμια, 1 Ερευνητικό Κέντρο και 1 για τις ΜΜΕ. Μαζί παρέχουν την ποικιλία των βασικών δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρίας που απαιτείται για τον καθορισμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου .Για όλη τη διάρκεια του προγράμματος (72 μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου του 2010), η κοινοπραξία Adapt2Change θα ανταλλάξουν την εμπειρία τους από τις συνεδριάσεις και εργαστήρια. Στο τέλος του έργου, ένα πρωτότυπο προϊόν του θερμοκηπίου τελικά θα υλοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Adapt2Change και τα άλλα έργα που χορηγούνται, παρακαλούμε δείτε την παρουσίαση Επισκόπηση Έργου (Adapt2Change.pdf).